جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 20 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،2100 متری

قیمت کل : 5,880,000,000 تومان
قیمت متری : 2,800,000 تومان
نام مالك: آقای قلیچ خانی
کد ملک: 3086
تاریخ: 1395/6/6

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: آقای مشایخی
کد ملک: 9595
تاریخ: 1397/10/1

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،550000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,500 تومان
نام مالك: آقای پرویز هادی ته نظری
کد ملک: 9156
تاریخ: 1397/7/14

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امیر افشاری
کد ملک: 9070
تاریخ: 1397/7/3

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،765 متری

قیمت کل : 535,000,000 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: آقای ظاهری
کد ملک: 8873
تاریخ: 1397/6/3

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،4200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: خانم حسینی
کد ملک: 8786
تاریخ: 1397/5/22

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،1750 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 170,000 تومان
نام مالك: آقای شیرازی
کد ملک: 8532
تاریخ: 1397/4/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،282 متری

قیمت کل : 282,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای رحمانی
کد ملک: 8388
تاریخ: 1397/3/30

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،306 متری

قیمت کل : 245,000,000 تومان
قیمت متری : 800,000 تومان
نام مالك: آقای غفاری
کد ملک: 8126
تاریخ: 1397/2/22

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،1050 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای قلعه سری
کد ملک: 7546
تاریخ: 1396/11/5

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،16000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 100,000 تومان
نام مالك: آقای طالبی
کد ملک: 6501
تاریخ: 1396/7/17

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،40000 متری

قیمت کل : 40,000,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: عماد غضنفري
کد ملک: 5079
تاریخ: 1396/1/4

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،297 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: آقای گرجی نژاد
کد ملک: 4303
تاریخ: 1395/10/4

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،20000 متری

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خوب کار
کد ملک: 3869
تاریخ: 1395/8/19

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مولایی
کد ملک: 2751
تاریخ: 1395/5/14

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،7000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2312
تاریخ: 1395/3/31

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،37000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: شرکت همیاران مودت قائم ( طالبی و مهدوی )
کد ملک: 2296
تاریخ: 1395/3/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضوانی
کد ملک: 2108
تاریخ: 1395/3/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 25,000 تومان
نام مالك: آقای مرادی
کد ملک: 1934
تاریخ: 1395/2/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : ساری

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای طالبی
کد ملک: 1532
تاریخ: 1395/2/1
 1